Κατηγορίες Emma Hellas 2024

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ QUALITY
EXPERIENCED
SKILLED
MASTER
EXPERT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ OUTLOW
ENTRY T 250 Watt
ENTRY T 500 Watt
ENTRY T 1000 Watt
W 5000 Watt
T 2
T 3
T 4
T UNL
NO WALL
SMART NO WALL
SMART WALL
SMART EXTREME
WALL 8
WALL 12
WALL 16
WALL UNL
VAN BOOM
EXTREME
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ KINK OF BASS
NO WALL
WALL
EXTREME
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ OPEN BASS
B TRUNK
B SMART NO WALL
B SMART WALL
B NO WALL
B WALL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ FREE STYLE
OEM
D4 H2
D8 H4
T4W H2
T6W H4
T8W H4
4W H2
8W H4
12W H6
16W H8
UNL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ KING OF VOICE
T4W H2
8W H4
12W H6
16W H8
UNL
EXTREME
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ OPEN VOICE
V 16
V 32
V MAX
V ΕΧΤΡΕΜΕ